rené solucions per a una llar saludable i eficient.

No hi ha productes a la cistella.

Edificis amb vida

Quan en el 2006 em vaig iniciar en el camí de la Bioconstrucció em van arribar unes fotocòpies que m’han acompanyat fins avui i que vull compartir. Un article que signen Los Verdes (Parlament Europeu) i l’ Asociación Española de Bioconstrucción.

“Tota activitat humana ha de partir del reconeixement i la dignificació del nostre fràgil i amenaçada casa terrestre, el nostre únic i comuna llar, la qual cosa al seu torn exigeix la responsabilitat moral, política i tècnica de preservar-ho i protegir-ho en òptimes condicions per a la salut, la felicitat i el futur. La nostra interdependència amb la naturalesa ha d’expressar-se en els hàbitats construïts mitjançant la posada en pràctica dels valors de respecte i cura cap a ella i cap als éssers vius que l’habiten. Una nova consciència de cultura planetària podria ampliar i orientar el nostre sistema de pertinença i de connexió amb la Mare Terra cap a maneres de viure més pacífiques, justes i saludables. Els habitatges i edificacions també han d’adaptar-se a les nostres necessitats més vitals com si fossin una segona pell i han de procurar-nos el recer i salut que necessitem.

La bioconstrucció és una manera de construir respectuosa amb els éssers vius i amb els ecosistemes terrestres que afavoreix els processos evolutius dels éssers vivents i la biodiversitat garantint els seus equilibris dinàmics i la seva capacitat autogenerativa. Amb les pràctiques bioconstructivas es minimitzen els danys ambientals mitjançant una sàvia gestió del sòl, l’aigua, l’aire, l’energia i els residus. Mitjançant la generació i regulació eficient dels recursos emprats en les edificacions s’evita la contaminació i l’esgotament dels béns naturals i alhora s’aconsegueixen uns hàbitats més saludables i còmodes en harmonia amb l’entorn biofísic”.

Gràcies Joan Vives por la foto de ‘l “Espai de Benestar” que vam dissenyar fa uns anys.

Els edificis estan en el lloc adequat quan s’evita la proximitat a fonts emissores de contaminació elèctrica, electromagnètica, química i acústica com són les fàbriques contaminants, les grans vies de transport, les esteses d’alta tensió, les subestacions i centres de transformació, etc. Les condicions geobiológiques dels assentaments no han de tenir falles geològiques, ni corrents d’aigua. Les edificacions no han d’aixecar-se en zones on es posi en perill algun ecosistema valuós. Si ja s’ha construït en una ubicació no apropiada, s’hauria de prendre mesures preventives i compensatòries en qualsevol modificació i rehabilitació per a minimitzar els perills i danys.

Els edificis no han de significar una ocupació autoritària del lloc sinó una integració que tingui en compte la morfologia i necessitats del terreny, les construccions adjacents, els estils arquitectònics tradicionals i les formes constructives de la zona. La gran majoria d’edificis haurien de ser “dignes membres del cor” en lloc d’aïllades “primes dónes”.

L’habitatge i els edificis han de servir a les necessitats dels usuaris mitjançant la comunicació continuada amb el projectista. Es procurarà cuidar l’efecte “ona de forma” evitant els elements excessivament rectilinis i amb cantonades pronunciades. Tampoc són convenients els materials molt rígids i tensionats, i les grans llums es poden salvar amb arcs, voltes, etc. Les proporcions espacials, així com les formes i colors juguen un gran paper d’harmontizació del lloc.

En la creació d’espais s’integreraran els criteris funcionals de distribució de serveis al costat de les consideracions bioclimàtiques i d’estalvi energètic. Es perseguirà en la mesura del possible una bona orientació amb estades de poc ús al Nord (garatges, rebostos, escales, etc.) i zones de dia al Sud. Es projectaran envidraments per al màxim aprofitament tèrmic i lumínic mitjançant parets i sòls d’alta inèrcia tèrmica. Una especial atenció als llocs de descans exigeix evitar que en la vertical dels mateixos transcorrin conduccions d’electricitat, aigua o de qualsevol altre tipus.

La respiració urbana s’afavoreix amb l’ús de materials saludables, biocompatibles i higroscòpics que faciliten els intercanvis d’humitat entre l’habitatge i l’atmosfera. Els materials emprats han de ser de la zona i han de ser el menys elaborats possible, han de trobar-se prop de l’obra, i no han de contenir elements nocius com són l’asbest, poliuretà, clor, PVC, etc. S’evitaran els aïllaments i pintures de porus tancat, plastificats, elements retenidors de pols electroestàtica (moquetes, sòls plàstics, etc.) i els materials que emetin gasos tòxics en la seva combustió. S’han d’usar pintures al silicat, a l’aigua, oli de llinosa, colofònia, ceres naturals, etc. Per als elements decoratius el millor són els tractaments de fusta, o lluïts i esquerdejats. En els elements estructurals s’han d’emprar ciments naturals o calç hidràulica. L’ús d’acer ha de restringir-se a l’imprescindible i haurà de ser convenientment derivat a terra. Se sol abusar del formigó armat en elements estructurals com a bigues, pilars i forjats. Sobretot en les biguetes pretensades que contenen acer  a una tensió-torsió permanent, però el formigó armat pot substituir-se per murs autoportantes, encavelllades, arcs i voltes.
Els conductes de sanejament de gran diàmetre poden ser de ceràmica amb connexions de cautxú i els de petit diàmetre de polipropilè (PP), de polibutilè (PB) o de polietilè (PE). Amb aquests materials sense PVC, les condicions són més estables, flexibles, duradores i menys sorolloses.
Per a les conduccions elèctriques existeixen cables lliures d’halògens i sense PVC, així com tub de polipropilè.

Amb un ús més racional del formigó armat. Hi ha moltes raons per a evitar en la mesura del possible l’ús del formigó armat. D’una banda, l’acer que li dóna rigidesa, també crea tensions internes (sobretot a tracció) i altera el camp magnètic natural. Això afecta a la glàndula pituïtària, responsable de la secreció de melatonina durant la nit, moment especialment sensible per al nostre organisme, perquè és quan ha de regenerar-se. Aquestes tensions a més perduren en el temps alterant el camp vibracional. A més el ciment de tipus Portland està compost per cendres volàtils i escòries siderúrgiques que danyen en diversos sentits la salut ambiental. En elevar el potencial elèctric i radioactiu (pel fet que és enfornat a més de 1.450 °C) afavoreix la conducció del gas radó (gas radioactiu) que ascendeix des del subsòl (sobretot on hi ha roques i mantells granítics) i s’acumula en els espais inferiors de l’habitatge.
El ciment a més de tenir un cost energètic elevat (1,23Kw/Kg) té una vida útil més curta de l’esperat, sobretot en aquells llocs exposats a alga conductivitat, com són els fonaments, els quals en estar enterrats es troben en presència d’humitat i alta conductivitat, accelerant la descomposició molecular per “parell-galvànic” i provocant la prematura oxidació del ferro en un lloc inaccessible, com és la fonamentació i del qual no ens adonem fins que apareix un sinistre estructural.
Les alternatives al formigó armat passen per calç hidràulica armada amb bambú o acer inoxidable. En aquells casos que sigui difícil adquirir calç hidràulica es pot substituir per ciments naturals lliures de cendres volàtils i escòries siderúrgiques (com són per exemple els ciments Tigre, Pront de la casa Vicat, Puma, Zumaia o el “Mallorquí” o en defecte d’això el ciment blanc BL-1a.

Amb un estudi dels recursos del lloc es poden determinar els elements naturals útils sense limitar la seva perdurabilitat. Són factors a valorar: la climatologia, la insolació, la geologia i hidrologia, la pluviometria, els vents dominants, la biomassa forestal, els ecosistemes, etc.
L’aigua és l’element primordial que condiciona l’elecció d’un assentament i avui dia és un recurs escàs. Per tant, es tindrà un especial compte amb el tractament d’aigua, la seva captació, acumulació, ús, depuració, reutilització i el seu retorn al medi natural. La captació és convenient realitzar-la en una mina horitzontal, en cas contrari haurem de buscar el nivell freàtic o una vena d’aigua, o bé canalitzar i acumular l’aigua de pluja. Els dipòsits d’aigua han de trobar-se protegits de la llum i la calor. Han de construir-se amb materials naturals, i el seu ús ha de ser responsable i auster. És recomanable una separació eficient entre les aigües grises (lavabos, aigüeres i dutxes) i les aigües negres (vàters) per a depurar-les de manera biològica amb posterior reutilització.
Es tracta d’aprofitar la llum solar (insolació) com a element primordial d’il·luminació i com a font d’energia per a l’escalfament de paraments i col·lectors solars. De la mateixa manera es pot produir electricitat amb panells fotovoltaics.
Es tindran en compte els vents dominants, la seva intensitat, direcció i temporalitat per adoptar sistemes de climatització basats en el principi de “pressió diferencial en conductes de ventilació i refredament”, també s’evitaran possibles afeccions col·locant pantalles biològiques.
Per a la climatització natural s’usaran elements com són les masses forestals, llacunes, xunts termo solars, hivernacles, cobertes verds, etc. Han d’utilitzar-se energies renovables aprofitables (com a aerogeneradors, turbines hidràuliques, panells solars, biomassa, etc.) I també s’han d’aprofitar els materials constructius del lloc.

Les formes de construcció contràries a la destrucció del clima terrestre utilitzen sistemes de captació solar passiva, galeries de ventilació controlada i sistemes vegetals hídrics com a reguladors de la temperatura i la humitat. També és útil la ventilació per xunt termo solar i  alers amb disseny adequat. Els murs autoportantes aporten inèrcia tèrmica amb aïllament cap a l’exterior. En façanes amb forta insolació son avantatjoses les pantalles ventilades, la vegetació perenne al Nord i la caduca al Sud, Est i oest. Si la climatologia ho permet és convenient incorporar cobertes vegetals inundables. Els atomitzadors per a l’estalvi d’aigua en les aixetes i els que s’utilitzen per a dutxes han de ser termostàtics. L’equipament del mobiliari també ha de ser de baix impacte ambiental i amb disseny ergonòmic. Els electrodomèstics han de ser de baix consum elèctric, baixes emissions electromagnètiques i iòniques i nul·les en emissions microones i ones gamma, etc. Han de tenir presa de terra adequada que no emeti gasos nocius i que els seus elements siguin naturals. A més de la disposició òptima del mobiliari, també és important el domini de formes i contorns geomètrics.

Després de l’estudi dels recursos naturals del lloc i de les necessitats individuals, socials i ambientals a cobrir, s’han de determinar els sistemes per a obtenir l’energia necessària. Alguns exemples són:

Solar tèrmica amb panells plans, concentradors o tubs de buit per a l’aigua calenta sanitària i donar suport a la calefacció. També podem produir fred amb energia solar, geotèrmia, biomassa o biogàs, mitjançant màquines d’absorció.

Amb forns solars i o concentradors parabòlics s’obté l’energia necessària per a la cocció d’aliments en més d’un 75% de dies.

Geotèrmia en els llocs amb el sòl temperat que tinguin aproximadament alguna vena magmàtica i/o vapor procedent del subsòl, mitjançant bescanviadors per a tota mena de tractaments tèrmics com els que cobreix la solar tèrmica.

Biomassa procedent de residus agroforestals per al suport a la Solar-Tèrmica.

Biogàs procedent dels digestors anaeròbics de les EDAR per al suport a la Solar-Tèrmica.

Solar fotovoltaica per a la producció d’electricitat.

Hidràulica per a la generació d’electricitat i per a les màquines que requereixin d’una força motriu. El seu ús ha de considerar-se restringit a aquells llocs on el seu impacte ambiental sigui mínim.

Eòlica amb similars funcions que la hidràulica. El seu ús ha de ser restringit a aquells llocs on el seu impacte ambiental sigui mínim.

Recuperació de residus i la depuració d’abocaments. És important la separació de residus en origen, un programa de reciclatge i si és possible la reutilització dels sòlids inorgànics així com el compostatge dels sòlids orgànics. Cal donar una especial atenció a la depuració de les aigües residuals per a la seva posterior utilització. En els llocs amb gran escassetat d’aigua s’han d’incorporar sistemes de deshidratació orgànica o “wc secs” amb el seu posterior programa de compostatge.

Edificios-con-vida-rene

Abrir Whatsapp
Whatsapp
¡Hola! ¿Podemos ayudarte?